• Subvencije za zaposlitve, kakšne so možnosti?

  Novice

  Subvencije za zaposlitve, kakšne so možnosti?

Zavod RS za zaposlovanje dodeljuje subvencije za nove zaposlitve, povrne prispevke delodajalca za nove delavce in sofinancira stroške zaposlitev v javnih delih.

 

V nadaljevanju vam bomo na kratko predstavili možnosti pridobitve subvencij za zaposlitve, vendar je zaradi raznolikosti razpisov in podobnih, a hkrati različnih kriterijev, višine subvencije in pogojev, potrebno preučiti vsako možnost subvencije posebej, za konkretni primer.

 

Lahko pridobite subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb:

 • Starejših od 50 let oz. osebe, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa,
 • Mladi pred dopolnjenim 30. letom,
 • Osebe, ki so vključene v praktično usposabljanje v okviru programa Učne delavnice glede na občine,
 • Starejši od 58. let ali starejši od 60. let,
 • Osebe, ki so mlajše od 30. let in ali matere, ki skrbijo za otroke do 3. leta in je to njihova prva zaposlitev,
 • invalidi.

 

Pogoji za pridobitev subvencije so različni, glede na vrsto razpisa, vendar vsak razpis zahteva določene kriterije, ki jih mora zagotavljati vsak delodajalec in sicer:

 • Pravna ali fizična oseba, ki je vsaj 12 mesecev vpisana v AJPES,
 • Ima v RS odprt transakcijski račun, ki je vpisan v AJPES-u,
 • Zaposlitev mora biti v okviru delodajalčeve dejavnosti,
 • Ima zaposleno vsaj 1 osebo ali je samozaposlena oseba,
 • Delodajalec v zadnjih 12 mesecih ni imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo, s katero želi pridobiti subvencijo,
 • nima neporavnanih obveznosti do Zavoda RS za zaposlovanje,
 • v zadnjih 12/24 (odvisno od razpisa) mesecih ni kršil pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja,
 • ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ali v postopku prenehanja,
 • imeti mora poravnave vse obveznosti do Republike Slovenije,
 • je v zadnjih 3/6 (odvisno od razpisa) mesecih pred oddajo ponudbo redno izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja,
 • da delodajalcu ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter
 • drugo (nekateri kriteriji, se razlikujejo glede na razpis npr. nekateri dejavnosti so izključene iz razpisa).

 

Določen je tudi poseben postopek za prijavo na razpis (oddaja PDM obrazca, izbira kandidata, oddaja ponudbe na javno povabilo, podpis pogodbe z Zavodom, sklenitev delovnega razmerja s kandidatom…).

 

AKTUALNI RAZPISI (višina pridobitve subvencije se razlikuje glede na razpis/kriterije)*:

 • zaposli.me
 • trajno zaposlovanje mladih
 • spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice
 • aktivni do upokojitve
 • delna oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše
 • javna dela 2020
 • povračila prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo
 • vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev
 • davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih in invalidov

 

V kolikor bi imeli dodatna vprašanja ali želite pomoč pri uveljavljanju subvencije za zaposlitev, vam na pomoč priskočimo mi. Pošljite nam povpraševanje na info@urbanosvetovanje.si

 

*razpisi so na voljo do porabe razpoložljivih sredstev ali do konca roka za predložitev ponudb, ki pa so različni za vsak razpis.

Call Now Button Scroll to Top