• Kaj prinaša v obdobju epidemije koronavirusa COVID-19, »mega korona paket« zakonov za podjetja in samozaposlene?

  Novice

  Kaj prinaša v obdobju epidemije koronavirusa COVID-19, »mega korona paket« zakonov za podjetja in samozaposlene?

Kaj prinaša v obdobju epidemije koronavirusa COVID-19, »mega korona paket« zakonov za podjetja in samozaposlene?

Podrobneje bomo razložili le Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0679/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-in-prispevkov-ziuppp) dne, 28.3.2020 in začel veljati naslednji dan po objavi, t.j. 29.3.2020.

Namen ZIUPP-a je ohranitev delovnih mest zaradi zmanjševanja negativnih posledic epidemije koronavirusa (COVID-19).

Na uradni strani Zavoda RS za zaposlovanje sicer piše (tukaj- https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/objavljen-zakon-o-interventnih-ukrepih-place-prispevki), da naj bi bil v pripravi še en podoben zakon, ki dopolnjuje sedanjega in ga bo Državni zbor sprejel predvidoma prihodnji teden.

ZIUPP torej prinaša rešitev za:

 • Delodajalca, ki je zaradi epidemije COVID-19 svoje delavce napotil na začasno čakanje na delo, ker jim ne more zagotavljati dela (npr. v primeru zaprtja gostinskega obrata, kozmetičnega salona ali v primeru, da delodajalec ne more delavcu omogočati varno delovno okolje ali delo od doma ali podobno) ter v primeru delavcu odrejene karantene, s tem ko bo delno ali v celoti RS nadomestila plače za te zaposlene;
 • Samozaposlenim osebam (to ne velja za t.i. popoldanski s.p.) – odlog plačila prispevkov za socialno varnost

Za delodajalca prinaša rešitve:

V dveh situacijah:

 1. Delno poplačilo plače za zaposlene, ki so napoteni na začasno čakanje na delo od doma, zaradi slabega poslovnega stanja delodajalca zaradi posledice epidemije COVID-19

Višina nadomestila plače za začasno čakanje na delo od doma znaša 80% nadomestila plače  v  višini povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Republika Slovenije bo krila 40% izplačanega nadomestila, ki je omejeno z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti – trenutno znaša 892,50 EUR bruto. Kar pomeni, da bo delodajalca še zmeraj bremenilo 60% nadomestila plače. Pomembno je, da mora delodajalec delavcem v celoti izplačati nadomestila plače in plačati prispevke za obvezna socialna zavarovanja, nato pa mu bo Republika Slovenija povrnila 40% izplačanega nadomestila, v kolikor bo izpolnjeval pogoje.

Delodajalec bo lahko delno nadomestilo uveljavljal le enkrat in največ za tri zaporedne mesece. Mora pa ga uveljavljati v 8 dneh od napotitve čakanja na delo od doma, oz. v 8 dneh od uveljavitve ZIUPP.

Pogoji za uveljavitev delnega povračila nadomestila plače:

 • Uveljavljajo lahko le gospodarske družbe, zadruge ali fizične osebe, ki zaposlujejo delavce,
 • Pisna napotitev delodajalca delavca na začasno čakanje na delo od doma,
 • Predložitev opisa poslovnega položaja, ki je posledica epidemije (navedba vzrokov, podatki o številu delavcev, ocene poslovodstva o možnosti ohranitve delovnih mest)
 • Izkaz delodajalca, da zaradi poslovnih razlogov začasno ne more zagotavljati hkrati najmanj 30% zaposlenih delavcev,
 • Pisna izjava, s katero se delodajalec zaveže h ohranitvi delovnih mest vsaj 6 mesecev po začetku čakanja na delo od doma.
 • Plačilo vseh davčnih zapadlih obveznosti
 • Predloženi vsi obračuni davčnih odtegljajev za dohodek iz delovnega razmerja,
 • Redno izplačevanje plač oziroma prispevkov za socialno varnost,
 • Ne sme biti začet postopek insolventnosti nad delodajalcem.

 

 1. 100% povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki so v karateni zaradi COVID-19 in jim je odrejena na podlagi odločba ministra za zdravje in ne morejo opravljati dela od doma.

Obdobje prejemanja nadomestila plače je za čas odrejene karantene in najdlje do 30.09.2020.

Za obe vrsti povračil bodo pristojni pri zavodu za zaposlovanje, z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce. Oddaja vloge bo predvidoma mogoča od 1. aprila dalje. Pred prvim vstopom v portal se je potrebno registrirati.

Za samozaposlene prinaša rešitve:

Odlog plačila prispevkov za socialno varnost, ki velja za samostojne podjetnike (s.p.) in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost npr. odvetnike, notarje… Predviden je avtomatični samodejni odlog plačila prispevkov, kar pomeni da bodo odloženi prispevki, ki zapadejo v aprilu, maju in juniju ter ji bo potrebno plačati najkasneje do 31.03.2022 v enkratnem znesku ali obročno, brez obresti. Obresti pa bodo tekle, v kolikor ne bodo ti prispevki plačali do 31.03.2022.

Vendar niso upravičene osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje na katerikoli drugi podlagi (ne velja za t.i. popoldanski s.p.) ali samozaposleni, ki imajo še druge zaposlene. Hkrati niso upravičene osebe, ki so že začele postopek prenehanja opravljanja dejavnosti. Tudi niso upravičene osebe, katerih davčni dolg (tiste davčne obveznosti, ki so zapadle do 28.02.2020) znaša 50 EUR ali več in ni poravnan do 06.04.2020.

Preostali del zakonov, ki si sledijo skupaj v »mega korona paketu«, kot mu pravijo naši politiki predvsem omogočajo:

 • Možnost odloga ali obročnega odplačevanja davčnih obveznosti za največ 24 mesecev, katerega pa je potrebno vlagati na posebnem obrazcu, ki je dostopen: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odlog_obrok_hujsa_gospodarska_skoda_po
 • Podaljšanje roka za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davka od dohodka pravnih oseb do 31.5.2020 (namesto do 31.3.2020) ter hkratno tudi podaljšanje roka na 31.5.2020, za predložitev letnih poročil zavezancev na AJPES
 • Podaljšanje roka za priglasitevu ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih dohodkov, tako za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, kot tudi za pravne osebe, do 31.5.2020 (namesto do 31.3.2020)
 • Odlog odplačevanje posameznih nezapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe fizičnim osebam, gospodarskim družbam, samozaposlenim za obdobje dvanajst mesecev,
 • Pomoč v kmetijstvu
 • Sodišča opravljajo naroke le v nujnih zadevah in odločajo le v nujnih zadevah, ki so navedena v 83. členu Zakona o sodiščin, sodni roki ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja.
 • Predvidoma se pripravljajo razni dodatki upokojencom, kmetom, rednim študentom ter družinam z tremi otroki ali več ter dodatkizaposlenim v zasebnem sektorju, ki delajo.

Vlada pa trenutno obljublja, da ukrepov za pomoč celotnemu gospodarstvu še ni konec. Več lahko pričakujemo v prihajajočem tednu.

Call Now Button Scroll to Top