• Hitre pravne novosti v času COVID-19 v zvezi z novim ZIUZEOP

  Novice

  Hitre pravne novosti v času COVID-19 v zvezi z novim ZIUZEOP

Dne, 2.4.2020 je Državni zbor sprejel zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki naj bi predvidoma začel veljati 11.4.2020.
Zakon zajema več področij glede odloga plačila kreditojemalcov, o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov ter določb v zakonu o nalezljivih boleznih.

 

V nadaljevanju bomo na hitro predstavili, kaj omogoča ZIUZEOP za delodajalce in samozaposlene.

 

Ukrepi bodo veljali od razglasitve epidemije naprej, torej od 13.3.2020 pa vse do 31.5.2020, po potrebi se bodo ukrepi podaljšali za 30 dni, v kolikor bo to potrebno.

 

Za delodajalce omogoča rešitve:

 • Povračilo celotno izplačanega nadomestila plače za delavce, ki so napoteni na začasno čakanje na delo zaradi posledic epidemije (višina nadomestila plače in pogoji ostajajo enako kot pri ZIUPP, vendar je pomembna razlika, da nadomestilo v celoti krije RS)
 • Oprostitev plačila ZPIZ prispevkov za mesec april in maj, za delavce, ki delajo ter izplačilo kriznega dodatka (rešitev za delodajalca pri kriznem dodatku je ta, da je dodatek oproščen plačila vseh davkov in prispevkov)

 

Upravičeni so le delodajalci, ki imajo na dan vloge poravnane vse zapadle davčne in nedavčne obveznosti, ki jih pobira FURS in ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge. Niso upravičeni delodajalci, ki so v postopku stečajnega postopka.

 

Drugi pogoj je, da bodo prihodki delodajalca v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. Delodajalci, ki niso poslovali v celotnem letu 2019, so upravičeni do ukrepa če ocenijo vsaj 25 % zmanjšanje upada prihodkov v marcu 2020 v primerjavi s februarjem 2020 ali vsaj 50 % upad v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s februarjem 2020. V primeru, da ta pogoj ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo dosežen, bo moral delodajalec vrniti celotno pomoč.

 

Delodajalci bodo uveljavljali povračilo z vlogo, ki jo bodo vložili v elektronski obliki (portal za delodajalce) pri Zavodu za zaposlovanje, v 8 dneh od napotitve delavca na čakanje oziroma v 8 dneh od uveljavitve ZIUZEOP, vendar najkasneje do 31. maja.

 

Upravičeni do teh ukrepov pa niso delodajalci, ki so neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oziroma občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %, in delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po SKD.

 

Za samozaposlene omogoča rešitve:

 • Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, višini 350€ za mesec marec in 700€ za mesec april in maj
 • Oprostitev prispevkov za socialno varnost za mesec april, maj in junij(zavezanec jih obračuna, ni pa jih potrebno plačati)

Upravičene so le samozaposlene osebe, ki so v obvezno zavarovanje vključene na podlagi opravljanja svoje dejavnosti (torej to ne velja za t.i. popoldanski s.p.), verski uslužbenci, kmetje, družbeniki in hkrati te osebe niso vključene v obvezno zavarovanje na kakšni drugi podlagi ter nimajo zaposlenih.

 

Pogoj za izplačilo izredne pomoči so poravnane vse davčne in nedavčne obveznosti, ki jih pobira FURS na dan uveljavitve tega zakona. Glede na to, da se pričakuje da bo ZIUZEOP objavljen v Uradnem listu konec tedna in bo začel veljati naslednji dan po objavi, je predvidoma zadnji dan za poravnavo vseh obveznosti 9.4.2020, saj 10.4. plačilni promet ne bo deloval. Tu je problem zaradi zapadlosti plačila akontacije za mesec, ki zapade 10.4.

 

Na drugi strani pa je za odpis prispevkov za socialno varnost pomembno, da so poravnane vse davčne in nedavčne obveznosti, ki jih pobira FURS na dan vložitve vloge.

 

Uveljavljanje obeh vrst pomoči bo potrebno z izjavo upravičenca, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Izjava se predloži na FURS na elektronskem portalu eDavki, od 14. aprila dalje. Priporočamo, da si čimprej uredite dostop do portala ali prosite svoje računovodstvo, da to uredi namesto vas.

 

Bistveno zmanjšani obseg pomeni, da

 • vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali
 • vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V kolikor pogoj pomoči (t.j. bistveno zmanjšani obseg) ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo dosežen, bo potrebno pomoč vračati v celoti!

 

Plačevanje akontacij dohodka iz dejavnosti pravnih oseb (DDPO) in dohodnine iz dejavnosti (dohDej)

 • razbremenjuje plačevanje akontacij za čas trajanja epidemije – to pomeni, da akontacij za april in maj ni potrebno plačati (ni potrebno zaprositi, vendar pomeni da ni obračunana!)
 • V kolikor ste že oddali davčni obračun DDPO in dohDej do 31.3. je potrebno plačati poračunsko akontacijo (za mesec januar in februar 2020) ter obrok akontacije za mesec marec oziroma prvi obrok za prvo trimesečje 2020 (glede na navedeno, se na žalost ni izplačalo oddati obračuna do 31.3. – lahko pa zaprosite za odlog letnega poračuna)
 • Možen odlog in obročno plačilo za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, trošarine, inšpekcijskih odločb.

 

Ne glede na vse, spremljajte naše novice, KDAJ začne veljati ZIUZEOP.
Več informacij:

Call Now Button Scroll to Top